Regulamin dla Deweloperów

Regulamin korzystania z systemu EstiCRM

I. Definicje

 

§ 1

W niniejszym regulaminie systemu EstiCRM, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1)      „Wydawca” – „ESTICRM” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-451), Al. Zwycięstwa 96/98 lok. C305, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000757179, kapitał zakładowy 2 205 000 zł, NIP 584-277-88-43, REGON: 381790372, e-mail: deweloper@esticrm.pl

2)      „Partner” – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba prawna, która na podstawie Zlecenia jest uprawniona do korzystania z Systemu; Partnerem nie może zostać konsument w rozumieniu odpowiednich przepisów;

3)      „Strony” – Wydawca i Partner,

4)      „System” – program komputerowy EstiCRM, utrzymywany i udostępniany przez Wydawcę na będących w jego dyspozycji serwerach, służący m.in. do zarządzania kontaktami z potencjalnymi klientami,

5)      „Serwis” – stronę główną https://deweloper.esticrm.pl/ oraz jej podstrony,

6)      „Usługi” – czynności wskazane w postanowieniu § 2 ust. 1 Regulaminu,

7)      „Zlecenie” – umowę sporządzoną zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie, która określa m.in. szczegóły Usług lub Usługi, którą Wydawca będzie realizować na rzecz Partnera, opłaty z tytułu świadczenia Usług, a także inne elementy wskazane w Regulaminie,

8)      „Cennik” – wykaz stawek na podstawie których naliczane są opłaty za świadczenie przez Wydawcę Usług, stanowiący Załącznik nr 1 do Regulaminu,

9)      „PB jednoosobowy” – osobę fizyczną zawierającą umowę z Wydawcą jako bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

§ 2

1.       Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad świadczenia drogą elektroniczną przez Wydawcę na rzecz Partnera następujących czynności:

a.       udostępnienia możliwości korzystania z Systemu,

b.       zapewnienia w systemie teleinformatycznym znajdującym się w dyspozycji Wydawcy zasobów na przechowywanie danych Partnera, które są dodawane do Systemu w związku z korzystaniem przez Partnera z Usług,

c.       wsparcia technicznego w celu zapewnienia właściwego działania Systemu.

2.       Każdorazowy zakres Usług, które będą realizowane przez Wydawcę na rzecz Partnera będzie określony w Zleceniu, które może również przewidywać świadczenie przez Wydawcę na rzecz Partnera dodatkowych czynności. Partner, po zawarciu Zlecenia z Wydawcą, ma również możliwość samodzielnego zamawiania dodatkowych modułów do Systemu bezpośrednio z jego poziomu.

3.       Postanowienia dotyczące PB jednoosobowych stosowane są do umów zawartych przez nich z Wydawcą począwszy od dnia 1 stycznia 2021 r. Jednocześnie Wydawca zwraca uwagę, że jeżeli Partner jest przedsiębiorcą jednoosobowym, ale zawiera umowę z Wydawcą jako bezpośrednio związaną z działalnością gospodarczą tego przedsiębiorcy i umowa ta posiada dla niego charakter zawodowy, wówczas nie jest on traktowany jako PB jednoosobowy.

 

§ 3

1.       Korzystać z Usług można za pośrednictwem urządzenia końcowego (np. komputer lub smartfon) z:

a.       dostępem do sieci Internet,

b.       zainstalowaną najnowszą wersją przeglądarki internetowej Google Chrome lub Mozilla Firefox.

2.       Do prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest włączenie obsługi tzw. niezbędnych plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania sesji. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie do plików cookies zawarte są w polityce prywatności, która znajduje się na stronie: https://www.esticrm.pl/polityka-prywatnosci.

 

§ 4

1.       Zabronione jest dostarczanie przez Partnera w ramach Usług jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności naruszających prawa autorskie, prawa pokrewne, dobra osobiste osób trzecich lub naruszających dobre obyczaje, jak przykładowo dane o charakterze wulgarnym, czy obscenicznym.

2.       Zabronione jest także przechowywanie przez Partnera w systemie teleinformatycznym znajdującym się w dyspozycji Wydawcy i udostępnionym Partnerowi, jakichkolwiek informacji lub danych o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza naruszających przewidziane przepisami prawa zasady przetwarzania danych osobowych lub prowadzenia marketingu.

3.       Zabronione jest wysyłanie przez Partnera w ramach Usług niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zabronione jest również używanie przez Partnera w ramach Usług telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego w sposób sprzeczny z wymogami określonymi w przepisach art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Partner jest zobowiązany zadbać o to, by powyższe działania były prowadzone jedynie wobec tych osób, które wyraziły uprzednio wymagane przez prawo zgody.

4.       Zabronione jest także podejmowanie przez Partnera jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza mających na celu lub mogących skutkować ingerencją w oprogramowanie Systemu lub uzyskania dostępu do danych innych Partnerów.

 

 

III. Zlecenia

 

§ 5

1.       Podstawą dla realizacji poszczególnych Usług przez Wydawcę na rzecz Partnera będzie Zlecenie, które może zostać zawarte na jeden z poniższych sposobów:

a.       poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na odpowiedniej podstronie Serwisu. Przy czym, ten sposób zawierania Zlecenia będzie możliwy w przyszłości po udostępnieniu tej opcji przez Wydawcę. Aktualnie poprzez formularz znajdujący się na stronie https://przetestuj.esticrm.pl/kontakt-deweloper można skontaktować się z Wydawcą w celu uzyskania informacji o Systemie i jego funkcjonalnościach,

b.       w formie pisemnej lub dokumentowej, ale z jej ograniczeniem do wiadomości e-mail, do której dołączony będzie skan podpisanego Zlecenia.

2.       Partner, po zawarciu pierwszego Zlecenia z Wydawcą będzie miał również możliwość samodzielnego zamawiania dodatkowych modułów bezpośrednio z poziomu Systemu. Wynagrodzenie Wydawcy za korzystanie przez Partnera z powyższych modułów będzie wskazane w odpowiednim miejscu Systemu tak, by Partner mógł zapoznać się z tą informacją przed uruchomieniem danego modułu.  Uprawnienie do zamawiania dodatkowych modułów będzie przypisane do użytkownika konta Partnera w Systemie, dysponującego uprawnieniami administratora. Domyślnie uprawnienia te przypisane są do użytkownika konta tworzonego przy rejestracji. Niezależnie od tego przyznanie uprawnień administratora możliwe jest na dwa sposoby:

a.       poprzez udzielenie przez Partnera pełnomocnictwa opisanego w postanowieniu ustępu 5 poniżej; uprawnienia administratora uzyska użytkownik przypisany w koncie Partnera do pełnomocnika wskazanego w tym pełnomocnictwie;

b.       poprzez dodanie przez Partnera, z poziomu użytkownika z uprawnieniami administratora do konta Partnera w Systemie, innego użytkownika tego konta i przyznania temu użytkownikowi roli „administratora”. Partner dodając do swojego konta użytkownika z uprawnieniami administratora udziela mu jednocześnie pełnomocnictwa o zakresie umocowania określonym w postanowieniu ustępu 5 poniżej. Jeżeli Partner chce dodać nowego użytkownika swojego konta, ale nie chce udzielać mu powyższego pełnomocnictwa, wówczas powinien określić rolę tego użytkownika jako „użytkownik”.

3.       Zlecenie powinno określać co najmniej:

a.       minimum jedną Usługę, która ma być na jego podstawie świadczona przez Wydawcę na rzecz Partnera, o ile nic innego nie wynika ze Zlecenia uruchamiane są na jego podstawie Usługi wskazane w § 2 ust. 1 Regulaminu,

b.       wynagrodzenie należne Wydawcy od Partnera w zamian za świadczenie Usług objętych Zleceniem, chyba że: wysokość wynagrodzenia wynika z Cennika, będzie podana na stronie www przy składaniu Zlecenia drogą elektroniczną lub dana Usługa świadczona jest bezpłatnie. Niezależnie od powyższego wynagrodzenie należne Wydawcy od Partnera za korzystanie z poszczególnych modułów Systemu będzie podawane w Systemie w sposób umożliwiający Partnerowi zapoznanie się z wysokością wynagrodzenia za dany moduł Systemu przed jego zamówieniem.

4.       Zlecenie może przewidywać również świadczenie przez Wydawcę na rzecz Partnera dodatkowych czynności, jak przykładowo integracja Systemu z serwisem www Partnera, import do Systemu wskazanych przez Partnera danych, czy opracowanie mechanizmów wymiany danych między Systemem a systemami Partnera.

5.       Integralną część Zlecenia stanowi pełnomocnictwo udzielane przez Partnera wskazanej w Zleceniu osobie do zawierania w imieniu Partnera poprzez System Zleceń w zakresie zmiany modułów, uruchomienia dodatkowych modułów, a także do wyłączania dodatkowo zakupionych modułów. W Zleceniu podane będą dane pełnomocnika w postaci jego: imienia i nazwiska, daty urodzenia i nazwy stanowiska zajmowanego u Partnera. Przypisany do pełnomocnika użytkownik konta Partnera w Systemie będzie miał nadane (niezależnie od innych użytkowników konta) uprawnienia administratora. Zmiana osoby pełnomocnika w przyszłości nie wymaga zmiany Zlecenia, a jedynie przesłania do Wydawcy odpowiedniego oświadczenia na piśmie.

6.       Partner dodatkowo w ramach Zlecenia może przedłożyć stosowne upoważnienie odnośnie do umocowania Wydawcy do działania w imieniu Partnera względem podmiotów trzecich jakimi są portale poświęcone tematyce rynku nieruchomości, w zakresie nawiązywania współpracy w odniesieniu do przekazywania danych (leadów) lub ofert do Systemu.

7.       Jeżeli Zlecenie było zawierane na odległość w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie praw konsumenta, a Partner jest PB jednoosobowym, czyli zawiera to Zlecenie jako bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą Partnera, ale z treści Zlecenia wynika, że nie posiada ono dla Partnera charakteru zawodowego, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od Zlecenia, bez podania przyczyn, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia zawarcia Zlecenia.

8.       Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Zlecenia Partner powinien poinformować Wydawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Wydawcy).

9.       Aby zachować termin do odstąpienia od Zlecenia, wystarczy, aby Partner wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  1. W przypadku PB jednoosobowego Wydawca rozpocznie świadczenie usług na podstawie Zlecenia po upływie 14 dni od dnia zawarcia Zlecenia, chyba że PB jednoosobowy zgłosi wyraźne żądanie wcześniejszego rozpoczęcia ich świadczenia. Jeżeli następnie PB jednoosobowy odstąpi od Zlecenia zgodnie z powyższymi postanowieniami, to, będzie zobowiązany do zapłaty za świadczenie na jego rzecz Usług w okresie od zawarcia umowy do dnia odstąpienia od niej.

 

§ 6

1.       Po uruchomieniu możliwości zawarcia Zlecenia w sposób określony w postanowieniu § 5 ust. 1 lit. a Regulaminu, do składania Zleceń w tej formie zastosowanie znajdą postanowienia niniejszego paragrafu.

2.       W celu zawarcia Zlecenia w sposób określony w § 5 ust. 1 lit. a Regulaminu należy wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie, którą Wydawca wskaże w Regulaminie po uruchomieniu tej możliwości. Formularz ten stanowi ofertę Wydawcy skierowaną do przyszłego Partnera w przedmiocie zawarcia Zlecenia.

3.       Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.

4.       W formularzu należy podać wymagane w nim dane a następnie kliknąć „Prześlij”, co powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Wydawcy i jest równoznaczne z przyjęciem przez Partnera oferty Wydawcy, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Wydawcą a Partnerem dochodzi do zawarcia Zlecenia.

 

§ 7

1.       Zlecenie może być zawarte także w formie określonej w § 5 ust. 1 lit. b Regulaminu. W tym celu przyszły Partner powinien skontaktować się z Wydawcą albo upoważnionym przez niego podmiotem np. resellerem, a następnie podpisać przekazany Partnerowi dokument Zlecenia i przekazać go Wydawcy albo upoważnionemu przez niego podmiotowi, w formie pisemnej albo w formie dokumentowej, ale z jej ograniczeniem do wiadomości e-mail, do której dołączony będzie skan podpisanego Zlecenia.

2.       Wydawca może odmówić zawarcia danego Zlecenia, w szczególności w przypadku: braku osiągnięcia z Partnerem porozumienia co do wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację danego Zlecenia lub braku możliwości realizacji Zlecenia w terminie zaproponowanym przez Partnera.

 

 

IV. System

 

§ 8

1.       Po zawarciu danego Zlecenia lub w terminie w nim określonym Wydawca umożliwi Partnerowi dostęp do Systemu.

2.       O ile w Zleceniu nie postanowiono inaczej, Wydawca zapewnia w ramach bieżącej obsługi Systemu miejsce w zasobach swojego systemu teleinformatycznego na przechowywanie danych dodawanych przez Partnera do Systemu.

 

§ 9

W przypadku wystąpienia błędów w Systemie, Partner powinien niezwłocznie jednak nie później niż w 24h od ich zaistnienia zgłosić Wydawcy wystąpienie tych błędów za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: deweloper@esticrm.pl  

 

§ 10

1.       W przypadku, gdy wprowadzenie aktualizacji Systemu lub jego konserwacja będą wymagały ograniczenia możliwości korzystania z Systemu lub zawieszenia jego działania na czas dłuższy niż 15 minut, wówczas Wydawca poinformuje o tym Partnera z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Informacja będzie przekazana drogą mailową.

2.       W innych przypadkach, a zwłaszcza gdy ograniczenie możliwości korzystania z Systemu lub zawieszenie jego działania będzie konieczne ze względów bezpieczeństwa, a w szczególności w przypadku ataków hackerskich lub wystąpienia innych zagrożeń, Wydawca poinformuje Partnera o takim ograniczeniu lub zawieszeniu, o ile będzie to w danych okolicznościach możliwe.

 

§ 11

1.       Z chwilą umożliwienia Partnerowi dostępu do Systemu, Wydawca udziela Partnerowi niewyłącznej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Systemu, w zakresie nieograniczonym terytorialnie, bez prawa do udzielania sublicencji, na następującym polu eksploatacji: korzystanie z Systemu za pośrednictwem sieci Internet w ten sposób, by Partner mógł mieć do niego dostęp w dowolnym miejscu i czasie, przy zachowaniu Systemu na serwerach znajdujących się w dyspozycji Wydawcy.

2.       Wynagrodzenie z tytułu udzielenia Partnerowi powyższej licencji na korzystanie z autorskich praw majątkowych do Systemu obejmuje wynagrodzenie za korzystanie z tych praw na wszystkich polach eksploatacji wskazanych w ustępie 1 niniejszego paragrafu.

3.       Licencja, o której mowa w postanowieniu ustępu 1 niniejszego paragrafu jest udzielona na czas trwania Zlecenia.

 

§ 12

O ile nic innego nie wynika ze Zlecenia, Partner po zalogowaniu się do Systemu uzyskuje w szczególności możliwość:

a.       zarządzania kontaktami, w tym dodawania danych nowych klientów,

b.       gromadzenia zgłoszeń otrzymywanych od klientów oraz gromadzenia danych kontaktowych z formularzy pochodzących z Serwisu, oraz z innych podpiętych indywidualnie źródeł,

c.       zarządzania kalendarzem,

d.       wyświetlania inwestycji i dotyczących ich statystyk,

e.       edycji części danych dotyczących poszczególnych inwestycji w postaci: ceny oraz ich statusu,

f.        prezentacji listy nieruchomości.

 

§ 13

Partner ma obowiązek logowania się do Systemu celem bieżącego sprawdzania pojawiających się w nim leadów lub ofert.

 

§ 14

Wydawca, o ile nic innego nie wynika ze Zlecenia, nie jest zobowiązany do informowania Partnera o nowych leadach lub ofertach wypływających do Systemu.

 

 

V. Bazy danych

 

§ 15

1.       Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Partnera z wykorzystaniem Systemu jest Partner.

2.       W ramach świadczenia Usług, w Systemie zbierane mogą być różnego rodzaju dane, których zakres zależy od treści Zlecenia oraz modułów dokupionych z poziomu Serwisu lub Systemu.

3.       W zakresie określonym funkcjami Systemu, Partner ma również możliwość samodzielnego importowania danych do Systemu.

 

§ 16

1.       Przed zakończeniem czasu obowiązywania Zlecenia oraz w okresie 14 dni od dnia zakończenia czasu obowiązywania Zlecenia Partner ma możliwość dokonania eksportu danych zgromadzonych w Systemie w związku ze świadczeniem Usług dla Partnera.

2.       Po upływie czasu wskazanego w postanowieniu ustępu powyższego Wydawca nie będzie umożliwiał Partnerowi dostępu do danych zgromadzonych w Systemie w związku ze  świadczeniem Usług dla Partnera. Wydawca będzie jednak zobowiązany do przechowywania tych danych dla Partnera w zasobach Systemu przez okres 24 miesięcy w celu umożliwienia Partnerowi uzyskania ponownego dostępu do tych danych po zawarciu nowego Zlecenia. W tym czasie, Partner może zażądać usunięcia części lub całości tych danych i zwolnić w ten sposób Wydawcę z powyższego obowiązku w zakresie wynikającym z takiego żądania. Postanowienie niniejsze ma na celu zapewnić Partnerowi większą elastyczność w korzystaniu z Systemu i przeciwdziałać konieczności ponownego uzupełniania danych w Systemie.

3.       Jeżeli Partner nie zawrze z Wydawcą nowego Zlecenia w okresie wskazanym w postanowieniu powyższym, Wydawca usunie pozostawione przez Partnera dane z Systemu.

4.       Skasowanie danych zgromadzonych w Systemie w związku ze świadczeniem Usług dla Partnera, będzie dokumentowane protokołem, którego skan będzie przekazany do Partnera za pomocą poczty elektronicznej.

 

§ 17

1.       Partner zgadza się na pobieranie przez Wydawcę danych, innych niż dane osobowe, umieszczanych w Systemie przez Partnera lub dodawanych do Systemu w trakcie korzystania z niego przez Partnera, oraz przekazywanie tych danych przez Wydawcę do portalu www.bigdata.rynekpierwotny.pl prowadzonego przez Property Group sp. z o.o. Portal ten zbiera dane statystyczne dotyczące rynku nieruchomości i prezentuje na ich podstawie analizy rynku nieruchomości, a w szczególności rynku mieszkaniowego.

2.       Na podstawie powyższego postanowienia Wydawca będzie pobierał i przekazywał informacje w szczególności o: cenach transakcyjnych, liczbie dostępnych nieruchomości, liczbie osób zainteresowanych ofertami, powierzchniach nieruchomości będących przedmiotem ofert, wysokości czynszów najmu, czy liczbie pomieszczeń poszczególnych nieruchomości oraz ich standardzie. Dane osobowe nie będą przekazywane.

3.       Przekazane dane będą zamieszczane w portalu www.bigdata.rynekpierwotny.pl, w którym mogą być udostępniane publicznie lub jedynie określonym grupom użytkowników tego portalu, lub określonym jego użytkownikom. Udostępnienie danych przez Property Group sp. z o.o. innym podmiotom może następować także odpłatnie. Dane będą wykorzystywane w szczególności do tworzenia i przedstawiania przez powyższy portal informacji na temat rynku nieruchomości, jak w szczególności: cen i metraży mieszkań, średniej ceny metra kwadratowego w danym mieście, liczby dostępnych ofert sprzedaży, liczby tzw. ofert wprowadzonych do sprzedaży, liczby tzw. sprzedanych ofert czy wskaźnika popytu. Opracowane przez powyższy portal informacje na temat rynku nieruchomości mogą być następnie przedmiotem odpłatnego obrotu.

 

 

VI. Zasady odpowiedzialności

 

§ 18

1.       Wydawca nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za szkodę lub krzywdę powstałą w wyniku korzystania z Usług przez Partnera. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami do Wydawcy, Wydawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Partnera. W przedmiotowym przypadku Partner zobowiązany jest zwolnić Wydawcę od odpowiedzialności, ponieść lub zwrócić poniesione z tego tytułu przez Wydawcę koszty i zaspokojone roszczenia, w tym zapłacone przez Wydawcę kary umowne, grzywny, kary administracyjne i inne oraz zaspokoić wszelkie roszczenia osób trzecich.

2.       Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za:

a.       przerwy w świadczeniu Usług zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezawinionych przez Wydawcę,

b.       brak dostępu do Usług wynikający z nadużycia, oszustwa, działania hackerów lub siły wyższej,

c.       usunięcie lub uniemożliwienie dostępu do bezprawnych danych znajdujących się w Systemie.

3.       Wydawca jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług na rzecz Partnera do czasu usunięcia naruszeń, gdy Partner korzysta z Usług w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, Regulaminem lub Zleceniem.

4.       O zawieszeniu Usług i przyczynach zawieszenia Partner zostanie poinformowany niezwłocznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany w Zleceniu.

5.       W przypadkach zawieszenia świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym paragrafie Partnerowi nie przysługuje żadne odszkodowanie. Jednocześnie Wydawca zachowuje prawo do wynagrodzenia za czas wstrzymania świadczenia całości lub części Usług, które będzie ekwiwalentem za utrzymywanie w gotowości zasobów Wydawcy do dalszego świadczenia Usługi po dokonaniu przez Partnera zaległych płatności.

6.       Odpowiedzialność Wydawcy z tytułu świadczenia Usług, w tym niewykonania lub nienależytego wykonania Zlecenia, jest ograniczona wobec Partnera do wysokości wynagrodzenia otrzymanego przez Wydawcę od Partnera przez czas świadczenia Usług, jednak nie dłuższy niż okres roku poprzedzającego wystąpienie szkody. Odpowiedzialność Wydawcy wobec Partnera nie obejmuje utraconych korzyści.

7.       W odniesieniu do PB jednoosobowych postanowień ustępów 1, 2 oraz 5 zdanie pierwsze nie stosuje się, lecz stosuje się także w sytuacjach w nich przewidzianych postanowienie ustępu 6. Taki sposób ukształtowania zakresu odpowiedzialności Wydawcy względem PB jednoosobowego jest związany z cenami, które są proponowane za korzystanie z Systemu. Przy innych zasadach odpowiedzialności ceny te byłyby znacząco wyższe.

 

 

VII. Czas trwania Zlecenia

 

§ 19

1.       O ile w Zleceniu wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Zlecenie zawarte jest na czas nieokreślony i każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Zlecenia z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego.

2.       Wypowiedzenie Zlecenia wymaga zachowania formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.

3.       Wydawca ma prawo wypowiedzieć Zlecenie ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:

a.       choćby jednokrotnego naruszenia przez Partnera § 4 Regulaminu,

b.       choćby jednokrotnego naruszenia przez Partnera praw autorskich do Systemu,

c.       pozostawania przez Partnera w opóźnieniu z zapłatą jakiejkolwiek części wynagrodzenia na rzecz Wydawcy o więcej niż 14 dni.

4.       Dla uniknięcie wątpliwości Wydawca wskazuje, że rozwiązanie Zlecenia na skutek wypowiedzenia lub upływu czasu, na jaki zostało zawarte nie obejmuje obowiązku Wydawcy przewidzianego w postanowieniu § 16 ust. 2 Regulaminu. Czas realizacji tego obowiązku oraz zasady zwolnienia Wydawcy z jego wykonywania zostały przewidziane w § 16 ust. 2 Regulaminu.

 

 

VIII. Opłaty

 

§ 20

1.       W zamian za świadczenie Usług określonych w Zleceniu oraz Regulaminie Partner zobowiązuje się uiścić na rzecz Wydawcy wynagrodzenie jednorazowe lub uiszczać wynagrodzenie miesięczne w wysokości określonej w Cenniku, Zleceniu lub w Systemie w przypadku zamawiania dodatkowych modułów do Systemu z jego poziomu. W przypadku zamawiania dodatkowych modułów z poziomu Systemu, należne Wydawcy wynagrodzenie określone będzie bezpośrednio w Systemie przed dokonaniem zakupu, w specjalnie do tego wyodrębnionym miejscu Systemu.

2.       Wynagrodzenie, o ile nic innego nie wynika ze Zlecenia, Cennika lub Systemu, jest płatne w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przez Wydawcę. Faktura będzie dostarczona do Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3.       Partner zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty otrzymania faktury poinformować Wydawcę o każdej nieprawidłowości lub spornym charakterze faktury. Po bezskutecznym upływie tego terminu uznaje się, że Partner nie ma zastrzeżeń co do wykonania usługi dokumentowanej daną fakturą ani co do wskazanej na niej kwoty. Postanowienie niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania do PB jednoosobowego.

4.       W przypadku opóźnienia w uiszczaniu należności wynikających z prawidłowo wystawionych faktur Wydawcy przysługują ustawowe odsetki za opóźnienie. Odsetki dokumentowane będą przez Wydawcę notą księgową (obciążeniową).

5.       Wszystkie wynagrodzenia będą płatne przelewem na rachunek bankowy o numerze podanym każdorazowo w treści faktury.

6.       System przewiduje również inne opłaty za poszczególne czynności Wydawcy. Opłaty przewidziane w Systemie, o ile nic innego nie wynika z podanych w nim informacji, są płatne w terminie wskazanym w postanowieniu ustępu 2 powyżej.

7.       W przypadku nieuregulowania przez Partnera w terminie jakiejkolwiek części wynagrodzenia jednorazowego, wynagrodzenia miesięcznego lub innych opłat na rzecz Wydawcy, bez uszczerbku dla uprawnienia, o którym mowa w § 19 ust. 3 lit. c Regulaminu, Wydawca ma prawo wstrzymania świadczenia całości lub części Usług na rzecz Partnera do czasu uregulowania należności wraz z odsetkami za opóźnienie.

8.       O skorzystaniu z prawa wstrzymania określonego w postanowieniu ustępu powyższego niniejszego paragrafu Wydawca informuje Partnera poprzez przesłanie oświadczenia pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Partnera do kontaktu z Wydawcą lub w innej formie np. pisemnej.

9.       Skorzystanie przez Wydawcę z prawa wstrzymania określonego w postanowieniu ustępu siódmego niniejszego paragrafu nie zwalnia Partnera z obowiązku uiszczenia wynagrodzenia za okres, gdy w wyniku skorzystania przez Wydawcę z prawa wstrzymania, Usługa lub Usługi nie były świadczone. Wynagrodzenie to będzie ekwiwalentem za utrzymywanie w gotowości zasobów Wydawcy do dalszego świadczenia Usługi po dokonaniu przez Partnera zaległych płatności.

10.   Dla uniknięcia wątpliwości, wszelka odpowiedzialność Wydawcy za szkody poniesione przez Partnera w związku z realizacją przez Wydawcę prawa wstrzymania, o którym mowa w postanowieniu ustępu siódmego niniejszego paragrafu, jest wyłączona.

11.   W przypadku zalegania przez Partnera z uiszczaniem należności na rzecz Wydawcy, Wydawca może podejmować, na koszt Partnera, wszelkie prawem dozwolone czynności, mające na celu wyegzekwowanie zaległych zobowiązań. W takim też przypadku Wydawca uprawniony jest niezależnie od naliczania odsetek za opóźnienie, do obciążenia Partnera dodatkową opłatą przewidzianą w obowiązujących przepisach prawa za koszty odzyskiwania należności.

 

 

IX. Poufność

 

§ 21

1.       Strony zobowiązują się zachować w poufności i wykorzystywać wyłącznie dla celów realizacji Zlecenia, wszelkie informacje objęte poufnością. Poprzez informacje objęte poufnością należy rozumieć wszelkie informacje uzyskane od drugiej Strony w trakcie lub w związku z realizacją Zlecenia, a także wszelkie informacje dotyczące jego treści.

2.       W razie wątpliwości, czy określona informacja jest objęta poufnością, Strona zobowiązana jest zwrócić się do drugiej Strony o wyjaśnienie takiej wątpliwości. Aż do uzyskania pisemnej odpowiedzi o tym, że dana informacja nie jest objęta poufnością, Strona występująca z pytaniem ma obowiązek traktowania danej informacji jako objętej poufnością.

3.       Zwolnienie z obowiązku zachowania informacji w poufności lub zaniechania ich wykorzystywania do celów innych niż wykonanie Zlecenia może nastąpić jedynie na podstawie uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

4.       Poufności nie narusza korzystanie przez Wydawcę z jego uprawnienia przewidzianego w § 17 Regulaminu, a następnie zgodne z nim korzystanie z danych przez podmiot prowadzący portal www.bigdata.rynekpierwotny.pl.

 

 

X. Reklamacje

 

§ 22

1.       Wszelkie reklamacje należy składać do Wydawcy pocztą elektroniczną na adres mailowy deweloper@esticrm.pl.

2.       W reklamacji należy podać dane Partnera niezbędne do przesłania informacji o wyniku rozpatrzenia reklamacji oraz opis na czym polegały nieprawidłowości w usłudze świadczonej przez Wydawcę.

3.       Wydawca rozpatrzy reklamację i poinformuje Partnera o wyniku jej rozpatrzenia terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

 

XI. Dane osobowe powierzane Wydawcy

 

§ 23

1.       W przypadku zawarcia przez Partnera z Wydawcą Zlecenia, w celu jego wykonywania Partner powierza Wydawcy dokonywanie, w imieniu Partnera, przetwarzania danych osobowych, o których mowa w ustępie poniższym, w zakresie i na zasadach określonych poniżej. Wydawca jest na tej podstawie uprawniony do przetwarzania danych osobowych w imieniu Partnera wyłącznie w powyższym celu i w sposób określony poniżej. Wydawca przetwarza powierzone mu dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie Partnera jako administratora.

2.       Polecenie przetwarzania danych osobowych obejmuje dane osobowe w następującym zakresie: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, zwane dalej „Danymi osobowymi”. Dotyczą one osób, których dane są przetwarzane wykorzystaniem Systemu.

3.       Powierzenie przetwarzania Danych osobowych obejmuje następujące czynności: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, usuwanie lub niszczenie.

4.       Wydawca oświadcza, że zapewnia wystarczające gwarancje – w szczególności poprzez wiedzę fachową, doświadczenie, wiarygodność i zasoby – wdrożenia środków technicznych i organizacyjnych – by przetwarzanie Danych osobowych spełniało obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych, a zwłaszcza w zakresie bezpieczeństwa Danych osobowych.

5.       Wydawca zobowiązany jest do:

a.       podjęcia przed rozpoczęciem dokonywania przetwarzania Danych osobowych i stosowania przez cały czas trwania przetwarzania środków organizacyjnych i technicznych zapewniających odpowiedni stopień bezpieczeństwa Danych osobowych;

b.       prowadzania wymaganej obowiązującymi przepisami dokumentacji ochrony danych osobowych, w tym wszelkich polityk, rejestrów, wykazów, zbiorów;

c.       współpracowania, na każde żądanie, z jakimkolwiek organem nadzorczym uprawnionym do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych w zakresie i sposób określonych przez ten organ;

d.       dokumentowania wszelkich naruszeń ochrony Danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutków oraz podjętych działań zaradczych;

e.       udzielania Partnerowi pomocy, w zakresie adekwatnym do roli Wydawcy, w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO,

f.        zapewnienia by:

                                                               i.      dostęp do Danych osobowych miały wyłącznie osoby upoważnione do tego przez Wydawcę;

                                                             ii.      osoby upoważnione do przetwarzania Danych osobowych zobowiązały się na piśmie do zachowania w tajemnicy tych Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.

6.       Wydawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Partnera za pośrednictwem poczty elektronicznej o:

a.       jakimkolwiek postępowaniu lub orzeczeniu dotyczącym Danych osobowych, w tym zwłaszcza ich prawidłowego zabezpieczenia;

b.       stwierdzonym przez Wydawcę naruszeniu ochrony Danych osobowych lub zagrożeniu takiego naruszenia wraz ze wskazaniem:

                                                               i.      charakteru naruszenia ochrony danych osobowych, w tym kategorii i przybliżonej liczby osób, których dane dotyczą;

                                                             ii.      możliwych konsekwencji naruszenia ochrony Danych osobowych;

                                                           iii.      środków zastosowanych lub proponowanych przez Wydawcę w celu zaradzenia naruszeniu ochrony danych osobowych, w tym środków w celu zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych skutków;

przy czym w przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Wydawca przekaże Partnerowi powyższą informację w terminie 48 godzin od tego momentu;

c.       zapowiedzi albo rozpoczęciu przez organ nadzorczy kontroli lub postępowania wyjaśniającego dotyczącego Danych osobowych.

7.       Wydawca zobowiązany jest do wspomagania Partnera, w sposób przez niego określony, we wszelkich sprawach dotyczących Danych osobowych, w szczególności poprzez:

a.       udzielanie pisemnych wyjaśnień lub informacji;

b.       udostępnianie dokumentów lub innego rodzaju zapisów;

c.       umożliwianie:

                                                               i.      wglądu lub zapisania informacji przechowywanych w systemach informatycznych;

                                                             ii.      dokonywania przeglądów stanu systemów informatycznych;

                                                           iii.      przeprowadzania testów zabezpieczeń systemów informatycznych.

Obowiązek ten dotyczy także wspierania Partnera w wywiązywaniu się z obowiązku udzielania osobie, której dane dotyczą informacji na temat przetwarzania jej danych osobowych oraz wszelkich innych obowiązków Partnera, wynikających z korzystania przez osobę, której dane dotyczą z przysługujących jej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych, praw.

8.       Partner wyraża ogólną zgodę na korzystanie przez Wydawcę z usług innego podmiotu przetwarzającego, zwanego dalej „Podprocesorem”, w celu wykonywania w imieniu Wydawcy wszystkich lub wybranych czynności przetwarzania Danych osobowych.

9.       Wydawca zobowiązany jest do uprzedniego poinformowania Partnera o wszelkich zamierzonych zmianach dotyczących dodania lub zastąpienia Podprocesorów – w takim wypadku Partner uprawniony jest do wyrażenia wiążącego sprzeciwu wobec takich zmian. Informacja o tych zmianach powinna zostać przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej i zawierać:

a.       imię i nazwisko/nazwę oraz dane kontaktowe Podprocesora;

b.       określenie czynności przetwarzania Danych osobowych, w celu wykonywania których Wydawca będzie korzystać z usług Podprocesora.

10.   W przypadku, gdy Podprocesor nie wywiąże się ze spoczywających na nim obowiązków ochrony Danych osobowych, pełna odpowiedzialność z tego tytułu wobec Partnera spoczywa na Wydawcy.

11.   Partner uprawniony jest do przeprowadzania audytu Wydawcy w zakresie zgodności wykonywania przez niego czynności przetwarzania Danych osobowych z postanowieniami Zlecenia oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych, w szczególności w celu sprawdzenia wykonywania przez Wydawcę ciążących na nim obowiązków. O zamiarze przeprowadzenia audytu Partner zobowiązany jest zawiadomić Wydawcę z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem. Partner uprawniony jest do przekazania Wydawcy pisemnych zaleceń pokontrolnych wraz z terminem ich realizacji, który musi być odpowiedni i nie krótszy niż 30 dni od dnia ich przekazania Wydawcy. Jest on zobowiązany do wykonania obiektywnie uzasadnionych zaleceń pokontrolnych. Zalecenia nie mogą iść dalej niż wymogi wynikające z przepisów prawa. Korzystanie przez Partnera z uprawnień określonych w niniejszym punkcie nie może prowadzić do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa Wydawcy.

12.   Dane osobowe są powierzone Wydawcy na czas trwania Zlecenia oraz, z zastrzeżeniem zdania kolejnego niniejszego ustępu, na czas, przez który Wydawca będzie wykonywał swój obowiązek przewidziany w postanowieniu § 16 ust. 2 Regulaminu. W czasie realizacji przez Wydawcę jego obowiązku przewidzianego w postanowieniu § 16 ust. 2 Regulaminu zakres czynności przetwarzania objętych powierzeniem zostaje ograniczony do: przechowywania, usuwania oraz niszczenia. Po upływie czasu przewidzianego we wskazanym postanowieniu albo po wcześniejszym zwolnieniu Wydawcy z wykonywania tego obowiązku, Wydawca usunie Dane osobowe.

 

 

XII. Postanowienia końcowe

 

§ 24

Partner nie może dokonywać cesji wierzytelności wynikających ze Zlecenia bez uprzedniej pisemnej zgody Wydawcy.

 

§ 25

1.       Wydawca ma prawo jednostronnej zmiany Regulaminu, w następujących sytuacjach:

a.       wprowadzania nowych usług lub zmian w Usługach, lub Systemie,

b.       zmian przepisów prawa, do których dostosowanie wymaga modyfikacji Regulaminu,

c.       wprowadzenia zmian sposobu zawierania Zleceń,

d.       wprowadzenia nowych zasad bezpieczeństwa.

2.       Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzone przez Wydawcę obowiązują od daty wskazanej w ich treści, przy czym nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Partnera o wprowadzeniu zmian. Informacja o wprowadzonych zmianach może w szczególności nastąpić poprzez przesłanie Partnerowi linku do nowej wersji Regulaminu.

3.       Jeżeli Partner nie akceptuje zmian wprowadzonych w Regulaminie, przysługuje mu prawo do wypowiedzenia Zlecenia z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie powinno nastąpić na piśmie i zostać wysłane na adres Wydawcy podany w § 1 pkt 1 Regulaminu. Strony uznają, że niezłożenie przez Partnera wypowiedzenia w terminie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z oświadczeniem o zgodzie na dokonanie zmian Regulaminu.

 

§ 26

Wszelkie spory wynikające ze Zlecenia Strony będą starały się rozwiązywać polubownie. W przypadku braku polubownego zakończenia sporu, właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd powszechny właściwy miejscowo dla Wydawcy. Postanowienie zdania poprzedzającego nie znajduje zastosowania do PB jednoosobowych.

 

§ 27

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem bądź Zleceniem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego.

 

§ 28

Każda zmiana Zlecenia lub jego załączników wymaga zachowania formy pisemnej lub dokumentowej z ograniczeniem jej do wiadomości e-mail z załączonym skanem podpisanego aneksu do Zlecenia, pod rygorem nieważności. Dla uniknięcia wątpliwości, nie dotyczy to przypadków, w których Partner ma możliwość uruchomienia określonych modułów lub innych funkcjonalności bezpośrednio poprzez System.

 

§ 29

Wszelkie nagłówki użyte w treści Regulaminu mają jedynie na celu ułatwienie orientacji w jego tekście i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

 

§ 30

W przypadku rozbieżności między Regulaminem a Zleceniem zastosowanie znajduje Zlecenie.

 

§ 31

Regulamin znajduje się na stronie https://esticrm.pl/regulamin-dla-deweloperow oraz w siedzibie Wydawcy wskazanej w postanowieniu § 1 pkt 1 Regulaminu.